فرصت برای سبز شدن، باز آمده است // در انتـظار فرصـت فــردا نمی شــوم


Admin Logo
themebox Logo

انتشارکتاب « عمو چانچویی » اولین داستان نویس گیلانی از سوی حوزه هنری گیلان
رونمایی از بیست ویک عنوان کتاب حوزه هنری گیلان در سال ۹۶
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه سی و یکم
محل فروش کتاب « عموچانچویی » در شهرستان رودسر
رونمایی از کتاب « عموچانچویی »
نشست سی و یکم کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه بیست و سوم
هرگز نمی بخشم تو را
بیست و سومین نشست کانون ادبی ادبستان
انتشار عاطفه
شروعی زیبا برای شعر و شاعری
نوروز بر شما تهنیت بادا
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه سی ام
تصاویری از مسئول و مجری کانون های ادبی ادبستان لنگرود و آوای شالی رانکوه
نشست سی ام کانون ادبی آوای شالی
لحظه ی دیدار
با یادی از زنده یاد علی قبادی شاعر فرهیخته لنگرودی
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه بیست و دوم
بیست و دومین نشست کانون ادبی ادبستان
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه بیست و نهم
بیست و نهمین نشست کانون ادبی آوای شالی
اصغر پیکاسو
کانون ادبی « ادبستان» لنگرود ـ جلسه بیست و یکم
بیست و یکمین نشست کانون ادبی ادبستان
کانون ادبی آوای شالی رانکوه ـ جلسه بیست و هشتم
بیست و هشتمین نشست کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان» لنگرود ـ جلسه بیستم
بیستمین نشست کانون ادبی ادبستان
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه بیست و هفتم
بیست و هفتمین نشست کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان» لنگرود ـ جلسه نوزدهم
نوزدهمین نشست کانون ادبی ادبستان
بازیچه کردن شعر
اوّلین جلسه تبادل تجربه گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی شهرستان رودسر
به زودی مجموعه داستان « اصغر پیکاسـو » منتشر می شود.
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه بیست و ششم
بیست و ششمین نشست کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان» لنگرود ـ جلسه هیجدهم
هیجدهمین نشست کانون ادبی ادبستان
رقص نیاز
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه بیست و پنجم
بیست و پنجمین نشست کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان» لنگرود ـ جلسة هفدهم
هفدهمین نشست کانون ادبی ادبستان
سوار سبز پوش
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه بیست و چهارم
بیست و چهارمین نشست کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه شانزدهم
شانزدهمین نشست کانون ادبی ادبستان
اصغر پیکاسو


  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6